6788js金沙国际

学术报告---二维层状材料中电荷、自旋和晶格的超快动力学研究

  

  报告题目:二维层状材料中电荷、自旋和晶格的超快动力学研究

    人: 周发然 副研究员,6788js金沙国际物理研究所 

     间:  2022年11月30日(星期三)15:00 

  线   上:  腾讯会议号920-160-472 

  (https://meeting.tencent.com/dm/tUyP7GoSl641) 

   

 

  

6788js金沙国际(集团)责任有限公司