Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |

یارگیری سیاسی اردوغان در تهران

انجام دیدار دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایران، ضمن ایجاد فرصتی برای تاکید بر ضروت و تبلیغ منافع مشترک، توسعه مناسبات دو جانبه تجاری و اقتصادی، و پرداختن پشت درهای بسته به اختلافهای دو کشور در رابطه با سوریه و آینده بشار اسد، تلاشی است اضطراری برای نزدیکی سیاسی دو سوته دل منطقه ای.     
رضا تقي زاده

دولت اردوغان طی چند ماه گذشته در نتیجه بروز دو بحران جدی خارجی و داخلی بشدت تضعیف شده است؛ برکناری دولت مرسی در مصر، و آشکار شدن فساد مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری در رابطه با پول شویی دولتمردان آن کشور برای جمهوری اسلامی. پیش از بروز دو بحران یاد شده، دولت اردوغان اعتراضهای گسترده مردم استانبول را نیز تجربه کرده بود.

بعد از ۱۱ سال اداره دولت وقرار داشتن در مسند قدرت، اردوغان مانند بسیاری از دولتمردان دیگر با این توهم دست در گریبان است که "رسالت ملی او هنوز به پایان نرسیده، و دشمنان قصد دارند او را در نیمه راه از رسیدن به مقصد بعدی و تکمیل ماموریت بزرگ بازدارند"؛ در حالی که مشکل اصلی اردوغان به انجام نرسیدن برنامه های دولت نیست که اعتیاد او به قدرت است؛ عارضه ای که بدون تردید در هر دولت با عمر طولانی به فساد مالی و سیاسی و گسیختن مردم و تحریک انزجار تدریجی افکار عمومی میانجامد.

دولت اردوغان در داخل و خارج از ترکیه به چالش کشیده شده و رییس دولت در نتیجه تحمل فشارهای خود ساخته، فرسوده و خسته و بی طراوت شده است.

اردوغان سوته دل، در تهران برای یارگیری نزد دولتمرانی رفته که خود سالهای است عوارض استمرار حضور در قدرت، منجمله فساد لجام گسیخته سیاسی و مالی در سطوح مختلف دولتی، انزجار افکار عمومی، عطش متحد الشکل مردم و جامعه برای تغییر، انزوای منطقه ای، توسل آمران دولتی به خشونت بجای عقل گرایی و قانونمندی، رویارویی با انتظارات مردم، و "دشمن" دیدن "دگراندیشان" را تجربه میکند.- عمر حاکمیت بدون تغییر جمهوری اسلامی در ایران سه برابر دوران دولت اردوغان در ترکیه است.

سوریه

اردوغان سال گذشته و پیش از سقوط مرسی در مصر، خود را قهرمان آزادی جهان اسلام میدید. از ترکیه به عنوان الگوی کشور های آزاد شده مسلمان یاد میشد. اردوغان هنگام دیدار از مصر و مورد استقبال قرار گرفتن از سوی صد ها هزار مردم قاهره خود را نه رییس یک دولت انتخابی که یک قهرمان و رهبر سیاسی جهان ( اسلام) میدید.

با سقوط محمد مرسی، اردوغان مصر را در جمع متحدان خود از دست داد. این تحول بر مناسبات ترکیه با عربستان و قطر نیز آثار وضعی خود را باقی گذاشت. تغییر رای اوباما نسبت به دولت بشار اسد و خودداری او از حمله نظامی به سوریه به تلافی استفاده دولت اسد از سلاح شیمیایی، موقعیت اردوغان را در رابطه با سوریه بیش از پیش تضعیف کرد.

رژیم اسد و آینده سیاسی سوریه طی دو سال و اندی گذشته به خط جدایی ترکیه از ایران تبدیل شده بود؛ ترکیه ( مانند دولت مرسی در مصر) اسد را جنایت کار جنگی می خواند و خواستار برکناری او بود حال آنکه جمهوری اسلامی تمامی تخم مرغهای "خط مقدم نبرد با استکبار جهانی و اسراییل" را در سبد حمایت از دولت اسد قرار داد بود، و همچنان به ادامه این سیاست ظاهرا پایبند مانده است، چنانکه اردوغان نیز همچنان خواستار کنار گذاشتن اسد است.

قدرت گرفتن افراط گرایان اسلامی مخالف اسد در سوریه، که هم با "ارتش آزاد سوریه" ( مخالفان متعارفی اسد) و هم با نظامیان طرفدار اسد مقابله میکنند از یک سوو از سوی دیگر چند صدایی شدن کردهای سوریه و اعلام دولت خود مختار آن کشور در مرزهای مشترک با ترکیه ( گروهی که از شرکت در مذاکرات موسوم به ژنو -۲ خودداری ورزیده)، نگرانی های ترکیه از ادامه و تشدید بحران در مرزهای خود را افزایش داده است. در این نگرانی های آنکارا، جمهوری اسلامی نیز تا حدودی خود را شریک می بیند. با استفاده از این محور ناپایدار مشترک، اردوغان در اوج بحران بدنبال یارگیری سیاسی در تهران است؛ هدفی که پیگیری آن در داخل با مقاومت راستگرایان و فرماندهان سپاه و نیروهای قدس، و در خارج با نارضایتی عربستان، و اسراییل و میانه راست سیاست در آمریکا روبرو است.

تجارت خارجی

هدف دیگر اردوغان در تهران فراهم ساختن زمینه افزایش حجم تجارت خارجی ترکیه با ایران و از این راه برداشتن گامی در جهت بهبود وضعیت نگران کننده اقتصادی آن کشور است که در حال حاضر از خطر کاهش سرمایه گذاری های خارجی به دلیل کاهش ضریب امنیت سرمایه گذاری رنج میبرد.

اصرار در تصویب تعرفه های ترجیحی در تجارت خارجی دو کشورگامی است در جهت منافع ترکیه که از ضریب مثبت صادرات کالاهای مصرفی به ایران سوی می برد. ترکیه از معدود کشورهایی است که به دلیل صادرات گاز و نفت خام موازنه تجارت خارجی ایران با آن مثبت است.

در سال ۲۰۱۲ و چند ماه بعد از آن ( تا اعمال فشار آمریکا برای قطع صادرات طلا از ترکیه به ایران) حجم تجارت خارجی دو کشور به رکورد تازه ای رسید. افزایش حجم تجارت خارجی دو کشور که ارقام مثبتی در تجارت خارجی ترکیه را نشان میداد و در نتیجه میتوانست بیلان اقتصادی مطلوبتری برای دولت محسوب شده و زمینه بهتری برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد کند، در عمل تقلبی و تا حدود زیادی ناشی از صادرات صوری طلا [ بمنظور پرداخت پول نفت و گاز وارداتی از ایران] و همچنین پول شویی برای جمهوری اسلامی بود؛بحرانی که به استعفا و تغییر ۱۰ وزیر ارشد کابینه اردوغان انجامید. از این لحاظ حتی حفظ شرایط یاد شده نیز برای دو کشور اینک دشوار است چه رسد به بهبود آن در سالهای آینده.

از سال گذشته صادرات مجدد طلا از ترکیه به ایران قانونا قطع شده است. از سویی به دلیل کاهش درآمدهای خارجی ( کاهش صادرات نفت) ایران مجبور به کاهش حجم تجارت خارجی خود شده است. اقتصاد انقباضی ایران و کاهش رشد سالانه و کاهش واردات تا سال آینده و مدتها بعد از آن ادامه خواهد یافت.

از این لحاظ دست یافتن به هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا میزان ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ ( دو سال آینده) عملا دست نیافتنی است. حتی تکرار حجم تجارت مشترک تا سقف ۱۳ میلیارد دلار نیز که ظاهرا متعلق به سال گذشته است، دور از دسترس بنظر می رسد.

در بهترین شرایط، اردوغان تنها از استقبال گرم دولت روحانی طی دو روز اقامت در تهران بهره مند خواهد شد و در بازگشت به آنکارا ناگزیر از گوش فرا دادن به موزیک نارضایتی ها در داخل و تحمل رانده شدن به حاشیه تحولات سیاسی منطقه خواهد بود. دیدار اردوغان از تهران به گونه ای گردهمایی سوته دلانی است که از سر اضطرار گرد هم آمده اند.

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content