Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |


سه هزار ايرانی در زندان های خارج از کشور؛ ۸۰ ايرانی محکوم به اعدام در مالزی


روزنامه شرق از قول مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود ۳ هزار ايرانی زندانی در زندان های کشورهای ديگر خبر داده است. کاظم سجادی همچنين به اعدام ۱۸ ايرانی طی يک سال گذشته اشاره کرده و گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ايرانی محکوم به اعدام زندانی هستند.

کاظم سجادی مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفت و گو با زينب اسماعيلی خبرنگار روزنامه شرق ضمن گفته است: «حدود سههزار ايرانی در زندانهای کشورهای مختلف داريم که بايد به آن توجه داشته باشيم و برای آزادی آنها و حفظ جانشان تلاش کنيم.»

مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه درباره اينکه بيشترين زندانی ايرانی در ميان کشورهای دنيا در کدام کشور زندانی هستند، گفته است: «میتوان گفت ترکيه در درجه اول است، در زندانهای استانبول و آنکارا و کمتر در ديگر شهرهای آن کشور. پس از ترکيه، در کشورهای حوزه خليجفارس و پس از آنها کشورهای جنوبشرق آسيا بيشترين زندانی را داريم، و در حوزه خليجفارس، کشورهايی مثل کويت و امارات بيشترين را شامل میشوند.»

روزنامه شرق همزمان جدولی درباره پراکندگی زندانيان ايرانی در کشورهای مختلف منتشر کرده است که در آن به ترتيب «ترکيه با ۴۷۷ زندانی،امارات با ۲۸۰ نفر، ترکمنستان با ۲۴۳ نفر، مالزی با ۲۳۹ نفر، عراق با ۲۳۶، جمهوری آذربايجان با ۲۳۰ نفر، کره جنوبی با ۲۲۴ نفر ، ژاپن با ۱۹۴ نفر، اندونزی با ۱۰۰ نفر» بيشترين شمار زندانيان ايرانی را دارند.

«يونان با ۹۴ نفر، قطر با ۸۱ نفر، آمريکا با ۷۲ نفر و افغانستان با ۵۲ نفر نيز رتبه های بعدی در نگهداری از زندانيان ايرانی را دارند و کشورهای «عمان با ۴۵ نفر، ايتاليا با ۴۴ نفر، چين با ۳۲ نفر، اسپانيا با ۳۰ نفر، قبرس با ۲۶ نفر، عربستان با ۲۳ نفر، هند با ۲۱ نفر، ارمنستان با ۱۷ نفر، پاکستان با ۱۶ نفر، روسيه با ۱۶ نفر، زلاندنو با ۱۲ نفر» زندانی ايرانی قرار دارند.

کاظم سجادی در گفت و گو با روزنامه شرق تاکيد کرده است که «اکثر زندانيان ايرانی خارج از کشور به خاطر موادمخدر در زندانهستند، و حدود ۷۰، ۸۰ درصد به همين دليل است.»

مدير کل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه در دولت حسن روحانی درباره اينکه «کداوم کشورهای سنگينترين احکام را در مورد زندانيان ايرانی صادر و اجرا کرده اند»، گفته است: «در رابطه با موادمخدر همه کشورها قوانين بسيار سختی را اعمال میکنند و اينطور نيست در مورد افرادی که بهعلت موادمخدر دستگير شدهاند، اغماض کنند، اما در برخی کشورها مثل عربستان، مالزی و اندونزی حکم اعدام دارند که در عربستان اعمال کردند و بدون هيچگونه همکاری و اجازه دخالت ايران و تلاش وکلا برای احقاق حق دستگيرشدگان، اين اتفاق افتاد، و سال گذشته در عربستان، ۱ ۸نفر اعدام شدند، يک گروه هشتتايی و يک گروه ۱۰تايی.»

به گفته کاظم سجادی در مالزی در مورد زندانيان ايرانی طی ماه های اخير حکم اعدام اجرا نشده است اما «حدود ۸۰ نفر زندانی ايران در مالزی حکم اعدام دارند، که دادگاه اينها سه مرحله دارد؛ در دادگاه اوليه که محکوم به اعدام میشوند بعد از انتقال به زندان، دادگاه بعدی تجديدنظر هست که بايد حکم دادگاه بدوی را تاييد يا رد کند، اگر دادگاه تجديدنظر حکم دادگاه اول را تاييد کرد، دادگاه ديگری هست، دادگاه فدرال اصلی، که بايد حکم دادگاه تجديدنظر را تاييد يا رد کند. اگر دادگاه سوم هم حکم اعدام را تاييد کرد، اين حکم براساس حکم پادشاه اجرا میشود که پروسه زمانی خود را دارد.»

مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور گفته است که وزارت خارجه درباره زندانيان ايرانی محکوم به اعدام در خارج از کشور «معمولا به دنبال عفو و تخفيف در احکام صادره هستيم.»
کاظم سجادی همچنين به روزنامه شرق گفته است که هم اکنون در عربستان سعودی ۲۳ ايرانی در زندان هستند و اين درحالی است که « در عربستان حکم اعدام ۳ نفر از ۶ نفر ايرانی محکوم به اعدام در ۲۰ روز اخير شکسته شده و با يک درجه تخفيف، محکوم به حبس ابد شدهاند، حکم اعدام ۶ نفر نيز اجرا نشده است، و همچنين ۱۰ نفر نيز منتظر حکم دادگاه هستند و محکوميت همه آنها هم موادمخدر است.»

زينب اسماعی خبرنگار روزنامه شرق درباره افزايش شمار زندانيان ايرانی متهم به حمل موادمخدر در کشورهای ديگر از مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرسيده است که چرا چمدان های حامل مواد مخدر در فرودگاه تهران کشف نمی شود و «مگر اين چمدانها از فرودگاه امام رد نمیشود؟ مگر آنجا نظارت نمیشود؟» کاظم سجادی در پاسخ گفته است: «ما همين موضوع را طرح کرديم و به مجموعه نيروی انتظامی و مبادی گمرکی خروج از کشور تاکيد موکد داشتيم که مراقبت کنند، ولی بعضی اوقات اين اتفاق افتاده است و اگر هم پيدا کردند که علت چه بوده آن را رفع کردند» و مقام های نيروی انتظامی گفتند که «با تجهيز دستگاههای جديد بيشتر مراقبت میکنند.»

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎن برای انتخابات مجلس دهم؛ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ
روزنامه آرمان در گزارشی با تيتر «محمدرضا باهنر، بحث عبور از روحانی را کليد زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» ياد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به گفت و گوی محمدرضا باهنر رئيس «جبهه پيروان خط امام و رهبری» با خبرگزاری مهر، نوشته است: «محمدرضا باهنر روز دوشنه گفت که از همين الان در اردوگاه اصلاحطلبان بحث عبور از روحانی شروع شده است تا اينکه چه کسی مجلس را در دست بگيرد، به عارف رضايت دهند يا به کس ديگر.»

به نوشته آرمان، محمدرضا باهنر که خود از چهره های اصولگراست همچنين گفته است: «بهرغم آن که حسن روحانی بسياری از نيروهايش را از اصلاحطلبان استفاده کرد امروز خيلی از تندروهای اصلاحطلب از روحانی راضی نيستند.»

روزنامه آرمان اين اظهارات محمدرضا باهنر را آغاز سياست جديد اصولگرايان برای ايجاد اختلاف ميان اصلاح طلبان و دولت روحانی توصيف کرده و نوشته است که برخلاف اظهارات محمدرضا باهنر، «چندی پيش اکبر هاشمیرفسنجانی در اظهارنظری حمايت و رضايت خود از عملکرد دولت حسن روحانی را به صراحت اعلام کرد و همچنين مواضع اصلاحطلبان نيز نشان میدهد که اکثر قريب به اتفاق اصلاحطلبان از روند فعلی راضی هستند و نقدهای خود را نيز به صورت نصايحی دلسوزانه و از سر خيرخواهی مطرح میکنند.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه پيروزی حسن روحانی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد «شوکی بود که بر پيکر اصولگرايان وارد شد و چند ماهی طول کشيد تا کم کم خودشان را پيدا کنند» اما اکنون «اصولگرايان پس از عبور از شوک انتخابات رياست جمهوری ۹۲، سعی دارند به عنوان اولين موضع هماهنگ به خط سنتی خود يعنی حمله و تلقين دودستگی در ميان اصلاحطلبان برگردند.»

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content