Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |


عمق فاجعه
شرکت ملی گاز: شرایط بحرانی است
با وجود آنکه ایران دومین کشور در جهان از لحاظ منابع گاز طبیعی ست، اما به دلیل عدم سرمایه گذاری و پومپاژ مناسب در سال های اخیر، هم اکنون با کاهش دمای هوا افت، فشار گاز و یا قطعی آن در برخی از ساعات در کلان شهرها به امری عادی تبدیل شده است.

با این حال از روز گذشته و با به اوج رسیدن مصرف مشترکین گاز در کشور و به ویژه درتهران، استاندار تهران از "بحران گاز" خبر و به شهروندان هشدار داد که در صورت ادامه مصرف در میزان موجود، گاز قطع خواهد شد.
    

حسین هاشمی به ایرنا گفته است: "در صورتی که کاهش فشار گاز را داشته باشیم تمام تهران با بحران مواجه می‌شود بنابراین مصرف گاز باید کاهش پیدا کند. تهرانی ها برای اینکه با افت فشار گاز مواجه نشوند در مصرف صرفه جویی کنند. واحدهای صنعتی علاوه بر گاز از سوخت دوم استفاده کنند. با واحدهای متخلف در مصرف گاز به شدت برخورد می‌شود".

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم دیروز در یک کنفرانس خبری از ثبت رکورد جدید مصرف گاز به میزان ۴۸۳و نیم میلیون متر مکعب در روز خبر داد و آن طور که شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی(شانا) گزارش داده، گفت: "در صورت استمرار مصرف غیرمنطقی در روزهای آتی با افت فشار گاز در برخی استان ها مواجه خواهیم شد. هم اکنون حدود ۲۶ استان سرمای زیر صفر را تجربه کرده است، در تهران نیز رکورد مصرف گاز در روز گذشته به ۱۱۵ میلیون مترمکعب گاز رسید. ضروری است در استان های مرکزی کشور مانند تهران، اصفهان، فارس، مرکزی و سمنان که تعداد مشترکان گاز زیاد است، مردم توجه بیشتری به استفاده منطقی و صرفه جویی در مصرف داشته باشند. بیشترین احتمال افت فشار گاز در استان های کردستان، آذربایجان غربی، مازندران و اردبیل است که در انتهای خطوط لوله گازرسانی سراسری قرار دارد".

خبرگزاری مهر در گزارشی با بررسی علل "بحران گاز" می نویسد: "با رسیدن فصل سرما و کاهش دما، مصرف گاز افزایش می‌یابد به‌طوری که با ورود اولین جبهه هوای سرد به استان‌های نیمه شمالی، مصرف روزانه گاز کشور با عبور از خط قرمز به مرز ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و یک رکورد جهانی دیگر در مصرف گاز ایران به ثبت رسید. این موضوع باعث قطعی گاز در برخی صنایع شد و هشداری برای مشترکان پرمصرف دولتی بود. این درحالی است که برای زمستان سالجاری ظرفیت پالایش گاز طبیعی ایران به‌طور متوسط روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب و ظرفیت انتقال گاز کشور حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. از این‌رو با بهره‌برداری از اولین ردیف شیرین‌سازی گاز در پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون مترمکعب، بهره‌برداری از طرح‌های ذخیره‌سازی سراجه و شوریجه درمجموع ۱۰ میلیون مترمکعب، پالایشگاه فجرجم ۵ تا ۷ میلیون مترمکعب، پالایشگاه ‌هاشمی‌نژاد (به استثنای افزایش تولید شوریجه) ۲ تا ۳ میلیون مترمکعب و با انتقال گازهای ترش پارس‌جنوبی به پالایشگاه بیدبلند درمجموع بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایش گاز کشور افزوده شده است".

این گزارش می افزاید: "برای زمستان سالجاری با توجه به افزایش مصرف سوخت مایع در صنایع و نیروگاه‌ها از یکسو و افزایش ظرفیت پالایش و انتقال گاز نباید افت فشار یا قطعی گاز در سطح شبکه گاز مشترکان خانگی، تجاری و جایگاه‌های سی. ان. جی به وقوع می‌پیوست. آمارهای منتشرشده توسط شرکت گاز در حالی برای زمستان امسال از ثبت رکورد مصرف ۵۴۵ میلیون مترمکعب در روز حکایت دارد که زمستان سال گذشته بدون اجرای طرح‌های افزایش تولید، رکورد مصرف روزانه ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز ثبت شده بود".

هم اکنون آنطور که غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته، گاز بسیاری از واحد های صنعتی قطع شده و این صنایع با بحران سوخت مواجه شده اند.

به نوشته فرارو، او دیروز در نشست دبیران این اتاق گفته است: "یکی از اقداماتی که به فعالان اقتصادی ضرر می‌رساند قطع گاز یا برق واحدهای تولیدی است که زیان حاصل از این کار را فعالان باید پاسخ دهند و کسی دیگر جوابگو نیست. با توجه به چنین پیشینه نامناسبی، از دولت تدبیر و امید درخواست داریم که امید به آینده را بر فعالیتهای اقتصادی فراهم و اعتماد را با ثبات قوانین در صحنه فعالیتهای اقتصادی فراهم کند. ظاهرا با قطع گاز در برخی واحدهای تولیدی مواجه هستیم که در این شرایط لازم است ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا شود در غیر اینصورت آینده این واحدها مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این شرایط آیا مدیریت ۲ طرفه دولت و مردم تاکنون اجرا شده است یا خیر؟ در شرایط فعلی نباید مدیریت یکطرفه دولتی ادامه پیدا کند، بنابراین از دولت یازدهم انتظار داریم به این موضوع توجه ویژه کند تا واحدهای تولیدی افقی روشنی را از وضعیت آینده خود داشته باشند".

وی افزوده است: "اگر بنا به دلایل آلودگی هوا، واحدهای تولیدی تعطیل شوند و یا برای مدیریت مصرف، گاز و برق آنان قطع شود، ضرر و زیان ناشی از این گونه اقدامات باید از سوی دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود".

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content