Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |

 
باز هم می گویید مخالفان نظام عددی نیستند ؟
 

ژنو-۲: ایران پشت درهای بسته
      
رضا تقي زاده

اعلام مخالفت قطعی آمریکا با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس موسوم به ژنو -۲ ، که قرار است روز ۲۲ ماه ژانویه در حومه شهر ژنو برگزار شود، اولین نشانه جدی از رو به پایان نهادن ماه عسل کوتاهی است که پس از اعلام توافق اتمی ۲۴ ماه نوامبر در مناسبات تهران ـ– واشنگتن شکل گرفت.

در نتیجه تحمل فشارهای سخت اقتصادی ناشی از اعمال تحریمهای یک جانبه، جمهوری اسلامی، علیرغم ابراز مخالفت و نارضایتی های درون گروهی-بخصوص از سوی نظامیان، پس از ۳۴ سال فترت در مناسبات گرم سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران و آمریکا، سر انجام به "وصلت موقت" با گشیطان بزرگگ و قرار گرفتن با "دشمن" زیر یک سقف تن داد.

دستگاه دیپلماسی دولت تازه جمهوری اسلامی که با تغییر لباس، تغییر سیاستها و رفتارهای حاکمیت را بشارت میداد، برای توجیه ضرورت وصلت موقت با طرفی که در طول سالها مراتب دشمنی و اعمال خشونت آنرا تبلیغ کرده بود به هر ترفند ممکن متوسل شد.

نحوه تن دادن به هم بستری با دشمن ۳۴ ساله که خطوط کلی آنرا سحرگاه ۲۴ نوامبر در ژنو با عجله پذیرفته بود، پس از آغاز مذاکرات کارشناسی با طرف مقابل، دشواری های خاص خود را بروز داد.

نزول شان "توافق" ها در فاصله اندکی پس از اعلام "توافق موقت"، بدون انتشار مفاد آن، جمهوری اسلامی تعریف جداگانه ای از آنچه حق ایران برای غنی سازی نامحدود اورانیوم می خواند ارایه داد. در نقطه مقابل، وزیر خارجه آمریکا که در کنار خانم اشتون و آقای ظریف یکی از سه معمار اصلی توافق ژنو بشمار میرود، به اسراییل و همسایگان ایران اطمینان خاطر داد که مراکز حساس اتمی ایران که موجب نگرانی فوری تر آنها است

( فردو و راکتور آب سنگین اراک) تعطیل و در قرار داد نهایی، بگونه ای بدون بازگشت، دندان اتمی جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد.

از انتهای ماه نوامبر تا امروز که چهار هفته از امضاء توافق موقت گذشته، نه تنها هیچیک از تلاشها برای قطعیت دادن به مفاد و اجرایی ساختن آن به نتیجه نرسیده که در اظهارات خوشبین ترین نماینده ایران، جواد ظریف، شان توافق به تفاهم نزول مقام پیدا کرده که بی تردید نشانه عقب نشینی ازخوشبینی های زود هنگام و اولیه است.

رابطه مذاکرات اتمی و سوریه

با نهادن تمام تخم مرغهای دیپلماسی تجدید لباس شده دولت روحانی در سبد توافق/تفاهم اتمی با آمریکا، جمهوری اسلامی ادامه حضور اسد در قدرت و ادامه حضور خود در دمشق را به همان راحتی ترسیم میکرد که حضور نمایندگان خود را در کنفرانس ژنو -۲ برای انجام گفتگو با مخالفان اسد.

حضور یک روزه لاوروف در تهران پیش از آغاز مذاکرات کار شناسی اتمی در وین ( که متعاقبا بی نتیجه ماند و بعد به ژنو منتقل شد) جمهوری اسلامی را با واقعیات صحنه آشنا تر ساخت: لاورف به دوستان خود در تهران یاد آور شد که بدون دست کشیدن از برنامه های مشکوک اتمی، حضور آنها در منطقه ( منجمله ایفای نقش در سامان دادن به وضعیت انتقالی سوریه) امکان پذیر نیست!

پیش از ظاهر شدن نشانه های عقب گرد برون مرزی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که مدعی بود تمام پیروزی های سیاسی ( به ثمر نرسیده) حاصل درایت و تلاشهای شخص او است و در این راه "از وجود مقام معظم رهبری کمترین هزینه ای نشده"! ابتدا از سوی مصلحی وزیر اطلاعات دولت گذشته به نفهمی، و بعد از سوی جعفری فرمانده سپاه به نادانی و طی تازه ترین هجمه سیاسی از سوی صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه رژیم، در رابطه با ظرفیت حمله نظامی آمریکا علیه ایران، به صفت حماقت متهم شد. در یک عقب نشینی آشکار از مواضع ظفر مند چهار هفته گذشته خود، ظریف نیز با حضور در دانشگاه تهران به جمع منتقدین داخلی پیوست و همزبان با حسین شریعتمداری- مدیر مسئول کیهان، مدعی شد که در ژنو تعهدی نپذیرفته و "تفاهم موقت" قابل ابطال است. به این ترتیب، پیش از به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن مذاکرات اتمی که سرنوشت آن همچنان بر لبه تیغ قرار دارد، جمهوری اسلامی اولین ضربه سیاسی محسوس خود را به عنوان تاوان چانه زنی های اتمی از آمریکا دریافت داشت.

آمریکا همواره خواستار تعهد کشور های شرکت کننده در کنفرانس ژنو -۲ به قبول مفاد کنفرانس ژنو-۱ و یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه بود. با وجود حمایت ظاهری بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل و همچنین حمایت نیم بند ولی مشروط روسیه از امکان مشارکت ایران در کنفرانس ژنو -۲ و قرار گرفتن وزیر خارجه دولت روحانی در کنار نمایندگان ۳۵ کشور دیگر، بیانیه رسمی آمریکا در محکوم ساختن نقش نظامی ایران در سوریه; نشان داد که در نگاه جامعه جهانی و بخصوص همسایگان منطقه، جمهوری اسلامی همچنان بخشی از مشکلات منطقه ای است و نه راه حلی برای عبور از آنها.

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content