Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |

 
باز هم می گویید مخالفان نظام عددی نیستند ؟
 

چرا مصلحی هر روز عصبانی تر می شود؟

واکنش اطلاعاتی به رانتخواری ارزی
 
فیروزهمتین

در حالی که ماجرای تشدید تحریم های ایران از سوی سنای آمریکا برای نخستین بار با واکنش شدید کاخ سفید مواجه شده و باراک اوباما از طریق تهدید سنا به وتو، می کوشد تا تعهد خود را به صلح با ایران نشان دهد، نیروهای افراطی در ایران کماکان نسبت به توافق ژنو خشمگین اند. خشمی که به نظر برخی ناظران بیش از آنکه ناشی از یک شکست سیاسی باشد، دارای انگیزه های اقتصادی است.     

از جمله افرادی که در طی روزهای اخیر بارها به توافق ژنو حمله کرده و از آن به عنوان شکست دیپلماسی سازش نام برده، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت گذشته است. فردی که تنها سابقه سیاسی اش قبل از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، حضور در محفل درس مصباح یزدی بوده و سابقه اجرایی ناچیزی در وزارت اطلاعات داشته و به نظر کارشناسان عوام ترین کسی است که تاکنون به پست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تکیه زده است.

مصلحی این روزها از ادامه توافقات بین المللی بسیار خشمگین است و همچون دیگر اعضای جبهه پایداری به آن حمله می کند.

به گزارش رجانیوز، کسی که احمدی نژاد تا آخرین روزهای ریاست جمهوریش از پذیرفتن وی به عنوان وزیر اطلاعات خودداری کرد روز پنجشنبه در جمع برخی از لباس شخصی های وابسته به بسیج در "حسینیه چیتگر" تهران سخنرانی کرده، نکات تازه ای را در جایگاه سخنگوی طیف افراطی حکومت به توافقات هسته ای بر زبان آورده است. نکاتی که حرف و حدیث ها از ضرر میلیاردی او از توافقات ژنو را تا حد زیادی تایید می کند.

حیدر مصلحی گفته است: "به نظر من کسانی که خیلی به تحریم ها می‌پردازند و به آن دامن می‌زنند اشتباه می‌کنند. دشمن اصلاً همین را می‌خواهد. ما ۳۵ سال است که در تحریم هستیم. تحریم دیروز، امروز و ده سال پیش نیست. از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است تا حالا در تحریم هستیم. اشاره‌ای می‌کنم شاید برخی از اعزّه یادشان باشد. ما در دوران دفاع مقدس تحریم‌هایی که داشتیم اصلاً با امروز قابل قیاس نیستند. آن تحریم‌ها خیلی شدیدتر بودند و خیلی هم سخت‌تر. امروز کشتی کالاهای اساسی ما را کسی در خلیج‌فارس با موشک نمی‌زند و کشتی کالاهای اساسی‌مان را می‌آوریم، اما در دوران دفاع مقدس کشتی کالاهای اساسی ما را موشک می‌زدند و غرق می‌کردند".

او می افزاید: "همین امروز بالای ۵۰ درصد تحریمی که از آن صحبت می‌شود، تحریم داخلی است. تحریم خارجی نیست. باید مدیریت قوی کرد تا این تحریم‌ها برطرف شوند. بخش خصوصی ما وقتی صادرات دارد، فریادی که می‌زدیم و با کمال تأسف بدان توجه نمی‌شد، این بود که بخش خصوصی دارد صادراتش را به خارج می‌برد، دلارهایش را در آنجا دپو می‌کند و به داخل نمی‌آورد. این دلارها را اگر بیاورند، بسیاری از مشکلات تحریم حل می‌شود. این را یک کاری‌اش بکنید. هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. این که مقام معظم رهبری در بحث نرمش قهرمانانه می‌گویند در عین حال که آنجا می‌روید و دیپلماسی را دنبال می‌کنید و باید هم بکنید و ما هم پشت شما هستیم، اما باید یادتان باشد که باید روی اقتدار داخلی‌تان سرمایه‌گذاری کنید".

او که به نظر می رسد از برداشته شدن تحریم ها شدیدا خشمگین است، می افزاید: "مقوله تحریم‌ها مقوله‌ای است که بی‌دلیل نباید بزرگش کنیم. دشمن این را خوب فهمیده که تحریم‌ها در رشد، پیشرفت و بالندگی ما اثر جدی داشته است. این چیزی که دارم می‌گویم بحث‌هایی است که در مؤسسات امریکایی‌ای که توسط سرویس‌های اطلاعاتی شکل گرفته‌اند، مطرح هستند. آنها نوع پیشرفت‌های ما را تجزیه و تحلیل می‌کنند و می‌گویند پیشرفت‌های ما از کجا منشاء گرفته‌اند. یک نمونه‌اش را شرمن نمایندگی امریکایی‌ها در ۵+۱ و کری، وزیر امور خارجه امریکا در گزارشی که به کنگره می‌دهد تا سنای امریکا را در بحث توافق‌نامه با خودش همراه کند، حرفی که می‌زند این است. می‌گوید ده سال پیش که ایران غنی‌سازی را انجام می‌دهد، تعداد سانتریفیوژهایش هزار و خرده‌ای بود. امروز سانتریفیوژهای ایران به ۱۸ هزار و ۱۹ هزار رسیده است. آن موقع هزار تایی بود که از نظر سطح علمی بسیار پایین بود، امروز کلاس سانتریفیوژ ایران از نظر علمی در سطح بسیار بالایی است که به‌راحتی می‌تواند در هر مقطعی هر میزان اورانیومی را با هر درصدی که تصمیم می‌گیرد، تهیه کند و چون ده سال پیش با ایران راه نیامدیم که کار را تمام کنیم و یک چیزی بدهیم تا قضیه تمام شود، این کارمان موجب شد ایران به چنین پیشرفتی دست یابد. ببینید خودشان دارند اعتراف می‌کنند که تحریم‌ها چه تأثیری داشته‌اند".

مصلحی افزوده است: "در همین توافق‌نامه با کمال تأسف نکاتی وجود دارد که بسیار تکان‌دهنده هستند. یکی از چیزهایی که در این توافق‌نامه هست این است که برای ما حق تحقیق و توسعه علمی را قائل شده‌اند، اما چه جوری حق دارید؟ مثلاً نیم یا یک تن اورانیوم در اختیار شما قرار می‌گیرد، همین را به موارد مختلفی که در فرآیند پژوهش‌هایتان پیش می‌آید تبدیل کنید، دو باره برگردانید سر جای اولش، دو باره تبدیل کنید. حق این که چیزی به آن اضافه کنید ندارید. این یعنی چه؟ بعد می‌گوید در شش ماهه اول هر سانتریفیوژی که از کار افتاد می‌توانید بازسازی کنید، ولی در شش ماهه دوم دیگر چنین حقی ندارید. یعنی چه؟ تقریباً روزی ۵۰ تا از سانتریفیوژهای ما منفجر می‌شوند، از کار می‌افتند و مشکل پیدا می‌کنند. در مرحله اول می‌گوید همینی را که خراب شده است می‌توانی درست کنی. سانتریفیوژ جدید هم نباید بسازید. همین را باید بروی و درست کنی. حالا این درست‌شدنی هست یا نیست، کاری به این کارها ندارد. بعد می‌گوید در شش ماهه دوم اینها هم از کار افتادند و دیگر حق نداری چیزی جایشان بگذاری. روزی ۴۰، ۵۰ تا هم که از کار می‌افتند و شما هم حق ندارید جایگزین کنی، بعد از شش ماه دوم دیگر سانتریفیوژی داری که غنی‌سازی کنی؟ خلاصه تکرار می کنم که با توافق ژنو عملا غنی سازی متوقف می شود".

گفتنی ست، حیدر مصلحی دو هفته قبل نیز در اظهارات تندی جواد ظریف را با الفاظی چون "نفهم" و "نیاز به تودهنی دارد" مورد خطاب قرار داده بود و رسانه هخا را نسبت به این حجم از عصبانیت خود مشکوک کرد تا سرانجام برخی از سایت های خبری، علت عصبانیت مصلحی را چنین تحلیل کردند که عصبانیت دور از انتظار مصلحی به خاطر سودی است که از جریان حرکت های پولی می برد و این همان پرونده ای است که پاکدامن، معاون اقتصادى سابق وزارت اطلاعات به دلیل آن برکنار شد. در همان زمان افشا گردید که پرونده مربوط به واردات غیر قانونى و در واقع قاچاق کلان ارز از طریق فرودگاه پیام است.

یک منبع آگاه معتقد است توافق ژنو باعث شده است که این منبع درآمد آقاى مصلحى از بین برود. نه تنها او که بسیارى از باندهاى اقتصادى، اطلاعاتى از بابت توافق ژنو خشمگین هستند و از سوی دیگر سایت های جناح مقابل برای خاموش کردن مصلحی تهدید کرده اند که ماجرای چهل هکتار زمین بی بی شهربانو افشا خواهد شد تا دلیل اصلی عصبانیت مصلحی مشخص شود.

در زمان وقوع بحران ارزی در سال ۸۹، بسیاری از نمایندگان مجلس و از جمله آن ها که به دفتر رییس جمهور و مشایی نزدیک بودند، وزارت اطلاعات را متهم به کوتاهی در این زمینه می کردند.

حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همان زمان در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم ماجرا را چنین حل و فصل شده دانست:" در جلسه گذشته کمیسیون اصل ۹۰ با معاون اقتصادی وزیر اطلاعات عنوان شد که بیش از ۹۰ نفر از کسانی که در نوسانات بازار ارز نقش داشته‌اند، دستگیر شده‌اند و با ۲۵۰ نفر از اخلالگران بازار ارز برخورد صورت گرفته است که این برخوردها آغاز حرکتی خوب و تاثیرگذار در این زمینه است. این دستگیرشدگان، دلالان و چند تن از صرافان بودند و کسی از سیستم بانکی جزو این تعداد نبود؛ این افراد رقم‌های کلانی را جا به جا می‌‌کردند.

این نماینده گفته بود "حرکت بسیار خوبی آغاز شده و بخشی از آرامش کنونی بازار به دلیل وجود نیروهای امنیتی در بازار و نظارت جدی آنها بر تبادلات ارزی است همچنین با آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی در این آرامش بسیار موثر است".

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content