Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

       
مثنوی مولانا جلال الدین رومی
 
    نی

بشنو از نی چون حكایت میكند از جدائی ها شكایت میكند کز نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر كسی كاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم هر كسی از ظنّ خود، شد یار من از درون من نَجَست اسرار من سر من از ناله ی من دور نیست لیك چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و، جان ز تن مستور نیست لیك كس را دیدِ جان دستور نیست آتش است این بانگِ نای و، نیست، باد هر كه این آتش ندارد، نیست باد آتش عشق است كاندر نی فتاد جوشش عشق است كاندر می فتاد نی حریف هر كه از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید همچو نی زهری و تریاقی كه دید ؟ همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید ؟ نی حدیث راهِ پر خون میكند قصه های عشق مجنون میكند محرم این هوش، جز بی هوش نیست مر زبان را مشتری، جز گوش نیست در غم ما روزها بی گاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گر رفت، گو رو، باك نیست تو بمان، ای آنكه چون تو، پاك نیست هر كه جز ماهی، ز آبش سیر شد هر كه بی روزیست، روزش دیر شد درنیابد حال پخته، هیچ خام پس سخن كوتاه باید، والسلام دفتر اول از مثنوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

بشنويد اي دوستان اين داستان خود حقيقت نقد حال ماست آن بود شاهي در زماني پيش ازين ملك دنيا بودش و هم ملك دين اتفاقا شاه روزي شد سوار با خواص خويش از بهر شكار يك كنيزك ديد شه بر شاه‌راه شد غلام آن كنيزك پادشاه مرغ جانش در قفص چون مي‌طپيد داد مال و آن كنيزك را خريد چون خريد او را و برخوردار شد آن كنيزك از قضا بيمار شد آن يكي خر داشت و پالانش نبود يافت پالان گرگ خر را در ربود كوزه بودش آب مي‌نامد بدست آب را چون يافت خود كوزه شكست شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر كه درمان كرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش كه جانبازي كنيم فهم گرد آريم و انبازي كنيم هر يكي از ما مسيح عالميست هر الم را در كف ما مرهميست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترك استثنا مرادم قسوتيست نه همين گفتن كه عارض حالتيست اي بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه كردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا آن كنيزك از مرض چون موي شد چشم شه از اشك خون چون جوي شد از قضا سركنگبين صفرا فزود روغن بادام خشكي مي‌نمود از هليله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

قصهء رنجور و رنجوري بخواند بعد از آن در پيش رنجورش نشاند رنگ روي و نبض و قاروره بديد هم علاماتش هم اسبابش شنيد گفت هر دارو كه ايشان كرده‌اند آن عمارت نيست ويران كرده‌اند بي‌خبر بودند از حال درون استعير الله مما يفترون ديد رنج و كشف شد بروي نهفت ليك پنهان كرد وبا سلطان نگفت رنجش از صفرا و از سودا نبود بوي هر هيزم پديد آيد ز دود ديد از زاريش كو زار دلست تن خوشست و او گرفتار دلست عاشقي پيداست از زاري دل نيست بيماري چو بيماري دل علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقي گر زين سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گويم عشق را شرح و بيان چون به عشق آيم خجل باشم از آن گرچه تفسير زبان روشنگرست ليك عشق بي‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن مي‌شتافت چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رو متاب از وي ار سايه نشاني مي‌دهد شمس هر دم نور جاني مي‌دهد سايه خواب آرد ترا همچون سمر چون برآيد شمس انشق القمر خود غريبي در جهان چون شمس نيست شمس جان باقئي كش امس نيست شمس در خارج اگر چه هست فرد مي‌توان هم مثل او تصوير كرد شمس جان كو خارج آمد از اثير نبودش در ذهن و در خارج نظير در تصور ذات او را گنج كو تا در آيد در تصور مثل او چون حديث روي شمس الدين رسيد شمس چارم آسمان سر در كشيد واجب آيد چونك آمد نام او شرح كردن رمزي از انعام او اين نفس جان دامنم بر تافتست بوي پيراهان يوسف يافتست كز براي حق صحبت سالها بازگو حالي از آن خوش حالها تا زمين و آسمان خندان شود عقل و روح و ديده صد چندان شود لاتكلفني فاني في الفنا كلت افهامي فلا احصي ثنا كل شي‌ء قاله غيرالمفيق ان تكلف او تصلف لا يليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست شرح آن ياري كه او را يار نيست شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگرار تا وقت دگر قال اطعمني فاني جائع واعتجل فالوقت سيف قاطع صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق نيست فردا گفتن از شرط طريق تو مگر خود مرد صوفي نيستي هست را از نسيه خيزد نيستي گفتمش پوشيده خوشتر سر يار خود تو در ضمن حكايت گوش‌دار خوشتر آن باشد كه سر دلبران گفته آيد در حديث ديگران گفت مكشوف و برهنه بي‌غلول بازگو دفعم مده اي بوالفضول پرده بردار و برهنه گو كه من مي‌نخسپم با صنم با پيرهن گفتم ار عريان شود او در عيان نه تو ماني نه كنارت نه ميان آرزو مي‌خواه ليك اندازه خواه بر نتابد كوه را يك برگ كاه آفتابي كز وي اين عالم فروخت اندكي گر پيش آيد جمله سوخت فتنه و آشوب و خون‌ريزي مجوي بيش ازين از شمس تبريزي مگوي اين ندارد آخر از آغاز گوي رو تمام اين حكايت بازگوي

  مثنوی مولانا جلال الدین رومی

از خدا جوييم توفيق ادب بي‌ادب محروم گشت از لطف رب بي‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلك آتش در همه آفاق زد مايده از آسمان در مي‌رسيد بي‌شري و بيع و بي‌گفت و شنيد درميان قوم موسي چند كس بي‌ادب گفتند كو سير و عدس منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنج زرع و بيل و داس‌مان باز عيسي چون شفاعت كرد حق خوان فرستاد و غنيمت بر طبق باز گستاخان ادب بگراشتند چون گدايان زله‌ها برداشتند لابه كرده عيسي ايشان را كه اين دايمست و كم نگردد از زمين بدگماني كردن و حرص‌آوري كفر باشد پيش خوان مهتري زان گدارويان ناديده ز آز آن در رحمت بريشان شد فراز ابر بر نايد پي منع زكات وز زنا افتد وبا اندر جهات هر چه بر تاو آيد از ظلمات و غم آن ز بي‌بكي و گستاخيست هم هر كه بي‌باكي كند در راه دوست ره‌زن مردان شد و نامرد اوست از ادب بر نور گشتست اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك بد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرات رد باب

    

print this article Add this page to your favorite Social websites
Share |

 
باز هم می گویید مخالفان نظام عددی نیستند ؟
 

گزارشگران بدون مرز: ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است


سازمان گزارشگران بدون مرز، کشور ایران را در شمار «پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران» دانست و آن را در ردیف کشورهای چین، اریتره، ترکیه و سوریه قرار داد.

گزارش سالیانه این این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران که روز چهارشنبه، ۲۷ آذر منتشر شد، تعداد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران تا زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد ماه را ۷۱ نفر عنوان می‌کند که علی‌رغم وعده حسن روحانی برای گشایش‌های سیاسی در کشور، اکثریت آنها همچنان در زندان به‌سرمی‌برند.
   
گزارشگران بدون مرز پیش از این دولت حسن روحانی را به خاطر عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی او در رابطه با آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده بود.
 

این گزارش می‌گوید، از آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون ۷۶ فعال رسانه‌ای بازداشت شده‌اند که ۴۲ مورد بازداشت‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داده است. در عین حال که ۱۲ رسانه هم در این مدت توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز پیش از این دولت حسن روحانی را به خاطر عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی او در رابطه با آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده بود که آقای روحانی بر اساس همین وعده‌ها در انتخابات از حمایت اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان برخوردار شد.

اما با این حال فشار بر روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ادامه دارد، چنان‌چه سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۷ فعال رسانه‌ای کشور به حبس‌هایی از یک تا ۹ سال محکوم شده‌اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در گزارش ۱۰۰ روزه خود تایید کرد که هنوز فضای امنیتی در کشور از بین نرفته است. وی در عین حال گفت که دولت در بعضی حوزه‌ها اختیار کافی ندارد و ابراز امیدواری کرد با تلطیف فضا در کشور، از فضای امنیتی موجود کاسته شود.

این گزارش همچنین آماری نیز از قتل روزنامه‌نگاران جهان در سال ۲۰۱۳ ارائه می‌دهد و آن را ۷۱ مورد عنوان می‌کند که در مقایسه با ۸۸ روزنامه‌نگار کشته‌شده در سال ۲۰۱۲ کاهشی بیست درصدی را نشان می‌دهد.

با این همه کریستف دو لوار، دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز، تاکید می‌کند که کاهش نسبی تعداد روزنامه‌نگاران کشته‌شده در سال ۲۰۱۳ نشانگر بهبود آزادی اطلاع‌رسانی نیست بلکه این کاهش با صعود نجومی تعداد روزنامه‌نگاران ربوده‌شده و افزایش تهدید و تعرض به روزنامه‌نگاران جایگزین شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود از سوریه، هند، فیلیپین، سومالی و پاکستان به عنوان پنج کشور مرگبار برای روزنامه‌نگاران نام برده است.

«بدترین سال برای روزنامه‌نگاران زندانی»

همزمان کمیتهٔ حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود سال ۲۰۱۳ را بدترین سال برای روزنامه‌نگاران زندانی در جهان پس از سال ۲۰۱۲ خوانده است.

این تشکل مدافع روزنامه‌نگاران در سرشماری سالانه خود ۲۱۱ روزنامه‌نگار زندانی در جهان را شناسایی و یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۲ این تعداد ۲۳۲ روزنامه‌نگار بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، بیش از نیمی از تمام روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ترکیه، ایران و چین هستند.

در این گزارش آمده است: «دولت‌های بی‌مدارا در آنکارا، تهران و پکن عمدتا از اتهامات ضد دولتی استفاده کردند تا جمعا ۱۰۷ خبرنگار منتقد، وبلاگ‌نویس و سردبیر را وادار به سکوت کنند.»

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران همچنین درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی ایران در سال ۲۰۱۳ می‌گوید: «تعداد روزنامه‌نگاران زندانی از ۴۵ نفر به ۳۵ نفر کاهش پیدا کرد چون برخی روزنامه‌نگاران زندانی دوران محکومیت خود را به پایان رساندند و همچنین دولت سیاست خود را مبنی بر آزاد کردن برخی از زندانیان به عنوان مرخصی ادامه داد... [اما] با وجود انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن به عنوان رئیس جمهور جدید، مقامات ایرانی همچنین به دستگیری‌های جدید و محکوم کردن روزنامه‌نگاران عضو گروه‌های اقلیت و اصلاح‌طلب به احکام طولانی‌مدت زندان ادامه دادند.»

کمیتهٔ حمایت از روزنامه‌نگاران تصریح کرده است که گزارش آن نهاد شامل روزنامه‌نگارانی نیست که در طول سال زندانی و آزاد شده‌ و یا ناپدید یا ربوده شده‌اند.

comments powered by Disqus

 
Home   |   About Khoie   |   Books   |   Articles & Essays
2014 © mrkhoie.com, All rights reserved. International copyright laws apply to all content